บริการของเรา

ศูนย์แปลเอกสารนานาชาติ All Right Translation (ออลไรท์ ทรานสเลชั่น) บริการการแปลเอกสารหลายภาษา และการรับรองเอกสารกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูต ฯ

รับแปลเอกสารทางราชการ เช่น บัตรประชาชน สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล หนังสือรับรองการเกิด หนังสือรับรอง สถานที่เกิด หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ใบระเบียนการศึกษา (Transcript) ใบขับขี่ โฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ใบอนุญาตต่าง ๆ ฯลฯ

รับแปลเอกสารทางธุรกิจ เช่น หนังสือรับรองบริษัท ใบทะเบียนพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิ รายงานการประชุม รายชื่อผู้ถือหุ้น สัญญาซื้อขาย สัญญาจำนอง สัญญาเช่า สัญญาขายฝาก งบการเงิน รายงานผู้สอบบัญชี งบดุลงบกำไรขาดทุน แบบฟอร์มการยื่น ชำระภาษี หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการทำงาน ฯลฯ

รับแปลเอกสารทางวิชาการ เช่น บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความทาง วิชาการ ฯลฯ

รับแปลเอกสารด้านกฎหมาย เช่น ใบแจ้งความ หนังสือมอบอำนาจ เอกสารเกี่ยวกับ คดีความทางศาล ฯลฯ

รับแปลเอกสารอื่น ๆ เช่น resume, หนังสือสุทธิ, ส.ด.8, ส.ด.9, ส.ด.43, จดหมาย, อีเมล์

รับแปลการถอดเทปภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ยังรับแปลเอกสารอื่น ๆ ซึ่งท่านสามารถติดต่อสอบถาม ศูนย์แปลเอกสารนานาชาติ All Right Translation (ออลไรท์ ทรานสเลชั่น) ได้ทุกวัน

การติดต่อใช้บริการของเรา
ผ่านโทรศัพท์ (089-6966-781, 097-271-4839 )
หรืออีเมล์ allrighttranslate@gmail.com , allright0972714839@gmail.com
เพื่อแจ้งและประเมินราคาต้นฉบับเอกสารที่จะแปล พร้อมทั้งการเสนอราคา ค่าแปลเอกสาร
และใบเสนอราคา

อัตราค่าแปลเอกสารภาษาอังกฤษเริ่มต้นที่หน้าละ 200 บาท

สำหรับอัตราค่าแปลภาษาอื่น ๆ แล้ว แต่ลักษณะของงานเอกสารต้นฉบับโดยเริ่มต้น
หน้าละ 600 บาท

การส่งมอบงานแปลที่แล้วเสร็จพร้อมการรับรองคำแปลที่ถูกต้อง
- ส่งมอบงานแปลที่แล้วเสร็จทางอีเมล์
- ส่งมอบงานแปลที่แล้วเสร็จทางไปรษณีย์ EMS

© 2017-2024 allrighttranslation.com All Rights Reserved.